Regulamin sklepu

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin platformy Emocji Moc, w którym zawarte zostały informacje m.in. o pakietach, w ramach których można uzyskać dostęp do treści cyfrowych stanowiących zawartość platformy, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych metodach płatności, formie dostępu do platformy, możliwości odstąpienia od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

Platforma należy do ORINOKO Szkolenia i Doradztwo Beata Kaczor NIP: 7542568829, REGON: 532375366 z siedzibą pod adresem: ul. Szpitalna 4, 45-010 Opole.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@emocjimoc.pl lub możesz też do nas zadzwonić pod numer 668 69 78 52

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół Emocji Moc

Regulamin platformy rozwojowej Emocji Moc

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://emocjimoc.pl/regulamin,
 5. Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem https://emocjimoc.pl,
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://emocjimoc.pl/sklep,
 7. Sprzedawca – ORINOKO Szkolenia i Doradztwo Beata Kaczor z siedzibą pod adresem: ul. Szpitalna 4, 45-010 Opole, posługujący się numerem NIP 7542568829, REGON 532375366,
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy Usług Elektronicznych lub sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, w tym treści cyfrowych,
 9. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem Sklepu.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, takich jak: webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku, workbooki.
 2. Możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy podlega ograniczeniom czasowym. Okres, w którym zakup jest możliwy, wynika zawsze z treści prezentowanych na stronach sprzedażowych i informacyjnych związanych z Platformą i Sklepem. W okresach, gdy możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Kupujący ma możliwość zapisu na listę oczekujących z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://emocjimoc.pl/.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy i Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Do korzystania z Platformy i Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może uzyskać dostępu do zawartości Platformy ani zapisać się na listę oczekujących anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto.

§3 Usługi Elektroniczne

 1. Za pośrednictwem Platformy i Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne.
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do zawartości Platformy.
 3. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem konta użytkownika zapewniającego dostęp do zawartości Platformy, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia korzystania z Platformy. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. W okresie, w którym możliwość zakupu dostępu do zawartości Platformy jest wyłączona, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na stworzeniu Kupującemu możliwości zapisania się na listę oczekujących i otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Platformą.
 5. Jeżeli Sprzedawca udostępnia w ramach Platformy opcję zapisu do newslettera, a Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Samo przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do zawartości Platformy jest odpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@emocjimoc.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Pakiety

 1. Dostęp do zawartości Platformy możliwy jest w ramach jednego z sześciu pakietów dostępnych w Sklepie:
  1. Pakiet nr 1 dla osoby indywidualnej zapewniający dostęp przez okres trzech miesięcy,
  2. Pakiet nr 2 dla osoby indywidualnej zapewniający dostęp przez okres sześciu miesięcy,
  3. Pakiet nr 3 dla osoby indywidualnej zapewniający dostęp przez okres dwunastu miesięcy.
  4. Pakiet nr 4 dla osoby indywidualnej będącej certyfikowanym trenerem pracy z emocjami zapewniający dostęp przez okres sześciu miesięcy,
  5. Pakiet nr 5 dla osoby indywidualnej będącej certyfikowanym trenerem pracy z emocjami zapewniający dostęp przez okres dziewięciu miesięcy,
  6. Pakiet nr 6 dla osoby indywidualnej będącej certyfikowanym trenerem pracy z emocjami zapewniający dostęp przez okres dwunastu miesięcy.
 2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia w Sklepie.
 3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwość przed wygaśnięciem subskrypcji/dostępu przedłużenia dostępu o kolejny okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Przedłużenie o okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy będzie możliwe w niższej cenie niż ta obowiązująca w chwili zakupu dostępu po raz pierwszy.

§5 Zakup lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy

 1. Zakup dostępu lub przedłużenie dostępu do zawartości Platformy odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie Sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem https://emocjimoc.pl/sklep/. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 4. Między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§6 Korzystanie z Platformy

 1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika.
 2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy. Jednocześnie Sprzedawca zachowuje wcześniej opłaconą należność, a Kupującemu z uwagi na złamanie punktów umowy nie przysługuje prawo zwrotu ani części, ani całej zapłaconej kwoty. 
 5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§7 Odstąpienie od umowy Konsumenta lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§8 Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
 3. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 4. Płatności elektroniczne PayU obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

§9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli treść cyfrowa ma wadę prawną (rękojmia za wady). W odniesieniu do pozostałych Kupujących, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§10 Przekazywanie Treści Użytkownika

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Kupujący może przekazywać Treści Użytkownika w celu ich przechowywania na żądanie Kupującego w systemie teleinformatycznym Serwisu, ewentualnie w celu ich publikacji w Serwisie.
 2. Zakazane jest przekazywanie Treści Użytkownika, które
  • 1. stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub
  • 2. są niezgodne z Regulaminem.
 3. Przez Treści Użytkownika niezgodne z Regulaminem należy rozumieć Treści Użytkownika, które:
  • 1. naruszają zasady publikowania opinii określone w niniejszym Regulaminie;
  • 2. są niezgodne z tematyką treści dostępnych w Serwisie;
  • 3. powielają treści opublikowane wcześniej w Serwisie;
  • 4. zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
  • 5. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
  • 6. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
  • 7. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Kupujących;
  • 8. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  • 9. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  • 10. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  • 11. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  • 12. zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  • 13. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  • 14. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • 15. naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • 16. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  • 17. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  • 18. obrażają uczucia religijne;
  • 19. mogą wywoływać dyskomfort innych Kupujących, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Kupujących;
  • 20. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 19.
 4. Jeżeli Sprzedawca poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Kupującego w związku z przekazywanymi Treściami Użytkownika, Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Kupującego. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do Sprzedawcy o udostępnienie danych Kupującego, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

§11 Moderacja Treści Użytkownika

 1. Sprzedawca w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkownika) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkownika.
 2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Kupujących lub zostać usunięta z Serwisu.
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym Kupującego, który przekazał Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Kupujący, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

§12 Zgłaszanie Treści Użytkownika

 1. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Sprzedawcy obecność w Serwisie Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA).
 2. Zgłoszenie może nastąpić:
  • 1. drogą e-mailową, na adres: kontakt@emocjimoc.pl;
  • 2. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
  • 1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
  • 2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  • 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • 4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem link do formularza zgłoszenia naruszenia.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Sprzedawcę, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Sprzedawcę nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
 7. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Kupujących.
 8. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 9. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Kupującego, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Kupujący, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 11. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

§13 Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Kupujący korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, przekazując jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Sprzedawca może:
  • 1. dokonać blokady Konta Użytkownika;
  • 2. trwale usunąć Konto Użytkownika;
  • 3. zawiesić Kupującemu korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu;
  • 4. trwale uniemożliwić Kupującemu korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Kupujący podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Sprzedawcy w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Blokada Konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 5 do 30 dni. Po upływie przewidzianego okresu Sprzedawca zdejmuje blokadę Konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Kupujący, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 21 Regulaminu.
 6. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

§14 Odwołania

 1. W przypadku, gdy:
  • 1. Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Kupującego lub osoby trzeciej;
  • 2. Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • 3. Sprzedawca zastosował wobec Kupującego jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika;

– Kupujący, który przekazał Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

 1. Każda decyzja Sprzedawcy związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
  • 1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  • 2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Kupującego lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy XXX oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  • 3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  • 4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  • 5. jasne i przyjazne dla Kupującego informacje na temat przysługujących Kupującemu lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 2. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:
  • 1. na adres elektroniczny kontakt@emocjimoc.pl;
  • 2. za pomocą formularza kontaktowego;
  • 3. na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Odwołanie powinno zawierać:
  • 1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  • 2. dane kontaktowe;
  • 3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy była błędna i powinna zostać zmieniona.
 4. Po otrzymaniu odwołania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

§15 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, a następnie w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z umową oraz identyfikacji klienta powracającego.
 3. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem na listę oczekujących, przetwarzane są w celu przesyłania wiadomości związanych z Platformą oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu na listę oczekujących.
 4. Dane osobowe przekazywane w związku z zapisem do newslettera, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera oraz w celu zapewnienia sobie przez Sprzedawcę możliwości wykazania faktu i chwili zapisu do newslettera.
 5. Zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://emocjimoc.pl/polityka-prywatnosci/.

§16 Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Platformy korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy, jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa autorskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy. Jednocześnie Sprzedający zachowuje całą płatność, a Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu całości lub części.

§17 Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje związane z Platformą i dostarczonymi Kupującemu treściami cyfrowymi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@emocjimoc.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające go zidentyfikować jako użytkownika Platformy, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Platformy bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto użytkownika w ramach Platformy o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.
 4. Wszelkie spory związane z Platformą oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, czyli Sąd Rejonowy w Opolu. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023 r.

Regulamin newslettera i udostępniania treści cyfrowych

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator Danych Osobowych – właścicielka domeny zarządzająca Platformą internetową, która jest dostępna pod adresem www.emocjimoc.pl oraz osoba, która będzie pisać newsletter do subskrybentów.

2. Subskrybent  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje subskrypcji Newslettera ; to oznacza, że Użytkownikiem, korzystającym z treści wysyłanych w moim Newsletterze mogą być następujące podmioty:

a) Przedsiębiorca – Subskrybent Newslettera, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) Konsument – Subskrybent Newslettera , który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

c) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3. Platforma internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzę moją Platformę internetową, działająca w domenie  www.emocjimoc.pl;

4. Regulamin Newslettera – niniejszy regulamin mojego Newslettera,

5. Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu ode mnie przez Subskrybenta wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z moją działalnością (m.in. informacji na temat nowych projektów, szkoleń o emocjach, promocji w sklepie);

6. Formularz zapisu do Newslettera – dostępny na stronie formularz, umożliwiający zapis na subskrypcję mojego Newslettera,

7. Subskrypcja Newslettera – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (subskrypcji Newslettera) z Administratorem;

8. Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na Twoją rzecz: usług lub treści cyfrowych, co dotyczy informacji oraz elementów przesyłanych w trakcie subskrypcji Newslettera

9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;

10. Formularz reklamacyjny – dokument umożliwiający złożenie reklamacji

11. Treść cyfrowa – dane i elementy wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej

12. Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

§2 Zasady korzystania z newslettera oraz warunki techniczne

1.Jeżeli chcesz korzystać z subskrypcji mojego Newslettera, to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

2. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach subskrypcji mojego Newslettera powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.

3. Korzystanie z subskrypcji Newslettera, którą Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

4. Moją ideą jest dzielenie się z Tobą moją wiedzą w zakresie emocji oraz stworzenie zaufanej społeczności, którą łączy zainteresowanie tym fantastycznym tematem. Dlatego też, Twoim obowiązkiem podczas rejestracji za pomocą formularza jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do mojego Newslettera), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w ramach Newslettera, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. 

 6. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojego Newslettera, powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:

a) sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,

b) karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,

c) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),

d) przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,

e) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, Open Office, Libre Office),

f)  standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),

g) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),

h) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,

i) aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.

7. Mój Newsletter możesz czytać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Administrator nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

§3 Warunki złożenia zamówienia, czyli zapisu do newslettera.

1. Proces rozpoczęcia subskrypcji Newslettera przebiega w sposób następujący:

 a) wybierz interesującą Cię ścieżkę zapisu z konkretnym Lead Magnetem, a następnie wypełnij Formularz zapisu do Newslettera dostępny na stronie internetowej mojej Platformy:

– w tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię oraz adres poczty elektronicznej e-mail,
– koniecznym jest też zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Newslettera i zaakceptowanie jego postanowień. Bezpłatne świadczenie tej usługi jest możliwe tylko w ten sposób.
– zapis, czyli subskrypcja Newslettera, oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili możesz wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.

b) z chwilą skutecznego wypełnienia Formularza zapisu do Newslettera i potwierdzenia kliknięciem dedykowanego przycisku,  przesyłam do Ciebie wiadomość double opt-in w celu potwierdzenia chęci zawarcia umowy oraz potwierdzenia autentyczności i poprawności Twojego adresu email.

c) Z chwilą potwierdzenia chęci subskrypcji Newslettera (a dokonujesz tego poprzez kliknięcie przycisku w wiadomości double-opt in), Umowę pomiędzy nami traktuje się jako zawartą, a Ty stajesz się częścią mojej Społeczności. Twój adres zostanie dodany do bazy subskrybentów.

2. Pamiętaj, że jako subskrybent Newslettera masz prawo do tego, aby korzystać z subskrybowanych treści tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oznacza to, że zabronione jest:

a) udostępnianie subskrybowanych treści jakimkolwiek innym osobom,

b) dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

3. Licencja, jakiej Ci udzielam nie obejmuje również prawa do:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania subskrybowanych treści w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,

b) wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w części lub w całości treści,

c) zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego rozpowszechniania subskrybowanych treści, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami.

4. Możesz w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisz mnie”

b) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@emocjimoc.pl;

5. Skorzystanie z linka do wypisania się z subskrypcji Newslettera lub wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi subskrypcji Newslettera w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

7. Zastrzegam sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera w każdym czasie, jeżeli dojdzie do naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Warunki złożenia zamówienia, czyli zapisu do newslettera w zamian za cenę.

1. Jeżeli nie chcesz zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi (imieniem oraz adresem e-mail) , to masz możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Lead Magnetów) , w ramach której będziesz zobowiązany do uiszczenia ceny. 

2. Istnieje możliwość dokonania zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia drogą mailową pod adresem: kontakt@emocjimoc.pl

3. W celu złożenia Zamówienia musisz podać mi dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: a) imię, b) nazwisko, c) ulica , d) kod pocztowy, e) miasto, f) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: g) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. Zamówienie zostanie wprowadzone do systemu teleinformatycznego.

 W odpowiedzi na złożone Zamówienie prześlę Ci regulamin sprzedaży, wystawię fakturę VAT lub rachunek do opłacenia lub udostępnię dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia (link do płatności wygenerowany za pośrednictwem dostawcy szybkich płatności lub paypal).

Po opłaceniu zamówienia, niezwłocznie wyślę Ci zakupione materiały.

§5 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://emocjimoc.pl/polityka-prywatnosci/

§6 Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z subskrypcji Newslettera dostępnej pod adresem  www.emocjimoc.pl spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Aby móc dostosowywać subskrypcję Newslettera do Twoich potrzeb, zastrzegam sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Newslettera z ważnych powodów, w szczególności:

a) gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) kiedy wprowadziłabym zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Newslettera,

c) czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usługi subskrypcji Newslettera.

Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi podczas zapisu do newslettera będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023.
Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2024.

Shopping Cart